1. Algemeen.
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten terzake door of namens Skin Academy en haar partners verzorgde trainingen en opleidingen.
2. Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de partners zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen koper en Skin Academy en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Inschrijving.
1. Alle aankondigen, offertes en aanbiedingen van Skin Academy en haar partners zijn vrijblijvend.
2. Inschrijven voor een workshop of opleiding gebeurt uitsluitend online. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Skin Academy bevestigt per e- mail separaat de inschrijving. Skin Academy houdt zich het recht voor een inschrijving binnen 5 werkdagen na kennisname van de inschrijving en/of betaling door de opdrachtgever zonder opgave van redenen te weigeren.
3. Door de inschrijving aanvaardt de koper de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

3. Opleidingen en workshops.
1. Skin Academy en haar partners spannen zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de opleiding en training. Na afloop van de opleiding of training kan de koper een evaluatieformulier ontvangen. Skin Academy zal dat gebruiken om de opleidingen en workshops waar nodig te verbeteren alsmede haar docenten te beoordelen.
2. Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door Skin Academy en haar partners geleverde opleidingen en trainingen dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Skin Academy kenbaar worden gemaakt, t.a.v. Skin Academy, Jan Van Rijswijcklaan 162/1, 2020 Antwerpen. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de koper geacht geen klachten te hebben.
3. De Skin Academy workshops en opleidingen kunnen slechts een beperkt aantal inschrijvingen aanvaarden. In het geval van een overaanbod aan inschrijvingen behoudt Skin Academy zich het recht om de laatst ingeschreven kopers een vervangende workshop of opleiding aan te bieden. Indien een vervanging niet mogelijk is wegens schrapping uit het aanbod, zal Skin Academy het deelnamegeld restitueren aan de koper.
4. Skin Academy behoudt zich het recht om in het geval van onvoldoende inschrijvingen een training of opleiding geen doorgang te laten vinden. Skin Academy zal de opdrachtgever daarover tijdig informeren. In het geval van een tekort aan inschrijvingen behoudt Skin Academy zich het recht om de ingeschreven kopers een vervangende workshop of opleiding aan te bieden. Indien een vervanging niet mogelijk is wegens schrapping uit het aanbod, zal Skin Academy het deelnamegeld restitueren aan de koper.
5. Skin Academy heeft een partnerschap met Jani Academy. de workshops van Jani Academy: Jani Styling en Jani Skin zijn enkel toegelaten voor vrouwen.
6. In geen geval kan Skin Academy aansprakelijk worden gesteld voor enige ingebrekestelling van haar partners.

4. Betaling.
1. In de prijs inbegrepen: parking, workshop/opleiding, dranken (water, koffie, thee), middagmaal indien vermeldt. Enige vereiste kosten worden gecommuniceerd in het workshop/opleidingsoverzicht.
2. De deelnamekosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Skin Academy verzendt daartoe (uitsluitend per e-mail) een factuur.
3. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Skin Academy zich het recht om de koper uit te sluiten van deelname.
4. Betalingen worden namens Skin Academy door de beveiligde betalingsomgeving van Mollie uitgevoerd. Zij verplichten zich tot en staan zowel tijdens als na de uitvoering in voor geheimhouding van uw gegevens. Ook staan zij er volledig voor in dat hun werknemers en de directie deze geheimhouding strikt zullen naleven.

5. Annulering en wijziging.
1. Bij annulering door een koper van een inschrijving worden de deelnamekosten niet gerestitueerd. Indien een koper verhinderd is voor deelname is hij/zij wel gerechtigd een vervanger deel te laten nemen.
2. Indien door omstandigheden een bepaalde opleiding of cursus onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal Skin Academy trachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende workshop of opleiding. Indien een vervanging niet mogelijk is omdat Skin Academy de workshop of opleiding schrapt uit het aanbod zal Skin Academy het deelnamegeld restitueren aan de koper. De koper heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid van Skin Academy is uitgesloten.
3. Skin Academy behoudt zich voorts het recht voor aangekondigde docenten of sprekers te vervangen.
4. Aan informatie op www.skinacademy.be en andere online platforms of websites waarop uitingen van Skin Academy zijn vermeld aangaande workshops, opleidingen of events kunnen geen rechten worden ontleend. Mede wegens kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Skin Academy zich het recht voor het workshop- of, opleidingsprogramma ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch (bijvoorbeeld de locatie) als inhoudelijk (door bijvoorbeeld actualiteit prominent te betrekken) aan te passen.

6. Intellectueel eigendom.
1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de aan koper verstrekte materialen komen ofwel Skin Academy ofwel de door Skin Academy ingehuurde trainers toe.
2. Alle door Skin Academy in het kader van de workshop, opleiding of event aan koper verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de koper of diens organisatie. Het is de koper, ongeacht de wijze daarvan, niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren. Het is de koper niet toegestaan om op basis van de door of namens Skin Academy verstrekte informatie (workshop- of opleidingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven, tenzij Skin Academy daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.
3. De industriële en intellectuele eigendomsrechten van de door de cursist verstrekte materialen (bijvoorbeeld ingestuurde verhalen of gedichten) blijven bij de cursist.

7. Gebruik van Informatie.
De gegevens die u op dit formulier invult, zullen gebruikt worden voor de doeleinden van de inschrijving. Ze zullen opgeslagen worden in de databases van Skin Academy en worden uitsluitend gebruikt door Skin Academy. U heeft op elk moment recht op toegang tot deze gegevens en kunt u weglatingen en correcties aanvragen door contact op te nemen met info@skinacademy.be. De geleverde gegevens kunnen door Skin Academy gebruikt worden om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in uw specialisatiedomein via publicaties, nieuwsbrieven, evenementen en andere commerciële aanbiedingen.

8. Aansprakelijkheid.
1. Met het geven van de workshops of opleiding of het organiseren van events aanvaardt Skin Academy een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Skin Academy geleverde workshop, opleiding en event de uiterste zorg wordt betracht, kan Skin Academy de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. Skin Academy noch de trainers, opleiders en sprekers zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.
2. Skin Academy is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval, ongeval,verlies of diefstal ontstaan op de workshop-, opleidings- of eventlocatie.
3. Skin Academy is niet aansprakelijk voor de door de koper dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door de koper of enige derde van door Skin Academy verstrekte informatie (workshop- of opleidingsmateriaal) of geleverde workshop of opleiding of georganiseerd event.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
1. Op iedere overeenkomst tussen Skin Academy en koper is Belgisch recht van toepassing.
2.Alle mogelijke geschillen tussen Skin Academy en de koper vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van de zetel van Skin Academy, tenzij Skin Academy verkiest een geschil aanhangig te maken voor de rechtbank van de maatschappelijke zetel of woonplaats van de koper.

10. Privacybeleid.
Privacy is een belangrijk thema voor Skin Academy. Deze Privacy Policy verschaft u meer informatie over de types persoonlijke gegevens die we inzamelen als u deze site gebruikt en / of pagina’s ervan (de ‘Site’). Deze principes zijn van toepassing op persoonlijke identificatiegegevens zoals uw naam, adres, e-mail of andere contactdetails die u levert door de Site te gebruiken of die we opvragen.

1. Bij het bezoeken van de Site en voor de meeste functies dient u geen persoonlijke gegevens op te geven.
2. Skin Academy kan niet-persoonlijke identificatiegegevens inzamelen die uw browser beschikbaar maakt telkens u een website bezoekt, zoals het Internet Protocol adres, het type browser, de browsertaal, de datum en het tijdstip van uw bezoek. We gebruiken deze gegevens om het gedrag van de gebruikers beter te begrijpen en ons aanbod te verbeteren.
3. Als wij persoonlijke gegevens inzamelen of u vragen deze te leveren, zoals bij het inschrijven voor een dienst aangeboden op de Site, zullen we het gebruik en de verwerking van deze gegevens beperken tot het doeleinde waarvoor deze geleverd zijn of het doeleinde dat wij vermelden bij het inzamelen van de gegevens. Verder kunnen de gegevens verkregen via deze Site verwerkt worden door Skin Academy voor doeleinden als business prospectie en de promotie van producten of diensten. Als we de gegevens wensen te gebruiken voor andere doeleinden, zullen we u hierover informeren.
4. Bij uw eerste bezoek aan de Site wordt een cookie verstuurd naar uw computer die uw browser op een unieke manier identificeert. Een “cookie” is een bestandje dat naar uw computer wordt gestuurd als u een website bezoekt. We gebruiken cookies om de kwaliteit van ons aanbod te verbeteren en om beter te begrijpen hoe mensen onze sites gebruiken. De meeste browsers zijn ingesteld om cookies te aanvaarden. U kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verstuurd. Sommige features of diensten op de Site werken misschien niet naar behoren zonder cookies.
5. We kunnen ingezamelde gegevens delen, zoals gebruikerstrends of het aantal gebruikers die een bepaald deel van de Site hebben bezocht. Deze informatie bevat geen persoonlijke gegevens.
6. We delen geen persoonlijke gegevens, in welke vorm ook, met andere bedrijven of individuen, zonder uw uitdrukkelijke instemming, zoals voorgeschreven door de wet of, indien dit onderworpen is aan een overeenkomst die de partijen verplicht om dergelijke data te verwerken, enkel op onze instructies, in overeenstemming met deze Privacy Policy, en met gepaste maatregelen voor vertrouwelijkheid en veiligheid. Als u geregistreerd bent met een account, kunnen we de gegevens delen met alle diensten en verdelers en partners, voor zover dit nodig is, om u een vlekkeloze ervaring te bieden en de kwaliteit van ons aanbod te verbeteren.
7. We nemen gepaste veiligheidsmaatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongemachtigde toegang of wijziging, publicatie of vernietiging. Verder beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot het Skin Academy personeel dat deze gegevens nodig heeft om op uw verzoeken in te gaan of om ons aanbod te leveren.
8. In overeenstemming met de Belgische wet op gegevensbescherming hebt u het recht te weten welke persoonlijke gegevens verwerkt zijn en bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Bepaalde diensten op de Site kunnen evenwel niet geleverd worden zonder uw persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om uw persoonlijke gegevens op te vragen en indien nodig deze te laten verbeteren.